Zaznacz stronę

Regulamin Serwisu ArtofLife.com.pl

1. Wydanie Regulaminu jest wypełnieniem obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”.
2. Zatwierdzenie Regulaminu oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy z Administratorem na warunkach określonych w Regulaminie.
I. Postanowienia ogólne
3. Niżej określonym nazwom nadaje się następujące znaczenie
3.1 Informacja handlowa – informacja handlowa, w rozumieniu Ustawy,
3.2 Serwis- strona internetowa dostępna pod adresem: https:/nataya.pl,
3.3 Regulamin – niniejszy dokument,
3.4 Administrator – Sławomir Gęściak, zamieszkały Os.Rzeczypospolitej 3/14, 63- 200 Jarocin, adres e-mail: [email protected]
3.5 Użytkownik – osoba, która zaakceptowała Regulamin i zamówiła rozmowę telefoniczną lub wypełniła formularz kontaktowy dostępny w Serwisie,
3.6 Usługa – umożliwienie zamówienia przez Użytkownika rozmowy telefonicznej lub wypełnienia formularza kontaktowego,
3.7 Umowa- umowa o świadczenie Usług.
4. Serwis.
4.1 Serwis jest prowadzony przez Administratora i stanowi jego własność.
4.2 Serwis jest skierowany jest zarówno do Użytkowników, jak i osób które nie są Użytkownikami, ale chcą zapoznać się z treścią zamieszczoną w Serwisie.
II. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
5. Usługi oferowane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu polegają na bezpłatnym umożliwieniu:
5.1 Zamówienia przez Użytkownika rozmowy telefonicznej,
5.2 Wypełnienia formularza kontaktowego,
5.3 Dostępu do materiałów dostępnych w Serwisie.
6. Do zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych dochodzi z chwilą kliknięcia w przycisk „Zamów rozmowę” lub „Wyślij wiadomość” po uprzednim zatwierdzeniu przez Użytkownika Regulaminu i Polityki Prywatności Serwisu.
7. Administrator zobowiązany jest do zrealizowania Usług w terminie do 2 dni roboczych.
III. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
8. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest:
8.1 Urządzenie końcowe (w szczególności komputer, tablet czy telefon) posiadające
dostęp do sieci Internet z zainstalowaną oraz prawidłowo skonfigurowaną, najnowszą wersją przeglądarki internetowej spośród: Google Chrome, Internet Explorer, Mozzila Firefox, Safari;
8.2 Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
9. Stosowane przez Administratora systemy i aplikacje zapewniają wysoki standard
bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Tym niemniej Użytkownik powinien być świadomy, że korzystanie z Usług wiąże się z korzystaniem z publicznej sieci telekomunikacyjnej, co może skutkować ryzykiem zagrożenia prywatności Użytkownika.
10. Administrator nie gwarantuje prawidłowego działania Serwisu, jeśli Użytkownik nie spełni warunków określonych w pkt 8 powyżej.
IV. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
11. Warunki zawarcia Umowy:
11.1 Umowę o Usługi mogą zawrzeć osoby, które podały co najmniej swój adres e- mail w formularzu kontaktowym lub swój nr telefonu zamawiając rozmowę telefoniczną lub swoje imię, i swój adres e-mail zamawiając Newsletter, oraz zaakceptowały Regulamin,
11.2 Zabrania się udostępniania adresów e-mail oraz numerów telefonów, którymi Użytkownik nie ma prawa dysponować.
12. Warunki rozwiązania Umowy:
Umowa może być rozwiązana:
12.1 Na żądanie Użytkownika, w każdym czasie;
12.2 Przez Administratora, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązków
wymaganych przez Regulamin.
13. Administrator zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia Serwisu.
14. Administrator może publikować wtyczki i linki do innych stron i serwisów
internetowych. Korzystając z takiej wtyczki czy linku, Użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela.
V. Ochrona danych osobowych
15. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), jest Administrator.
15. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
15.1 Zawierania i realizacji Umów,
15.2 Nawiązywania i utrzymywania relacji handlowych,
15.3 Ewentualnej obsługi reklamacji i innych roszczeń, tj. ustalenia, dochodzenia i
obrony przed roszczeniami wynikającymi z prowadzonej przez Administratora
działalności gospodarczej,
15.4 Wystawiania i przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych.
16. Więcej informacji dotyczących zasad ochrony danych osobowych (w tym podstaw przetwarzania danych osobowych) Użytkowników można znaleźć w Polityce Prywatności dostępnej w Serwisie.
VI. Prawa autorskie
17. Zawartość Serwisu, w tym układy treści, a także poszczególne części Serwisu, w szczególności: materiały pisemne, zdjęcia, grafika, filmy korzystają z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. 2017, poz. 880 ze zm.). Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich i praw do wizerunków osób ukazanych za zdjęciach i w filmach pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów tej ustawy.
18. Można korzystać z materiałów zawartych w Serwisie w zakresie własnego dozwolonego użytku osobistego.
19. Wykorzystanie tekstów i filmów zawartych w Serwisie w innym celu, niż określony w ust. 18 nie wymaga zgody Administratora pod warunkiem umieszczenia na każdej kopii imienia i nazwiska autora danego materiału i informacji w następującym brzmieniu „Materiał pochodzi z serwisu Nataya.pl”.
20. Wykorzystanie zdjęć i grafik zawartych w Serwisie w zakresie wykraczającym poza cel określony w ust. 18 wymaga uprzedniej pisemnej zgody Administratora.
VII. Postępowanie reklamacyjne
21. Administrator zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie nieprawidłowości w działaniu Serwisu zgłoszone przez Użytkownika na adres e-mail: [email protected]
VIII. Zmiana Regulaminu
22. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
23. O treści zmian Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani przez umieszczenie
na stronie internetowej Serwisu nowego brzmienia Regulaminu.
24. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym w informacji o jego
zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni od momentu opublikowania Regulaminu w nowym brzmieniu w Serwisie. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia opublikowania Regulaminu w nowym brzmieniu w Serwisie Użytkownik nie oświadczy, że rezygnuje z Usług z powodu braku akceptacji nowej treści Regulaminu.
IX. Postanowienia końcowe
25. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo polskie sądy powszechne.
26. Tytuły jednostek redakcyjnych Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu na wykładnię postanowień Regulaminu.