Zaznacz stronę

Polityka prywatności

Dzień dobry!

Cieszymy się, że to czytasz, bo to znaczy, że czas poświęcony na przygotowanie tej informacji został dobrze zainwestowany☺ Chcemy, żebyś wiedział, co wydarzy się z Twoimi danymi, kiedy skorzystasz z mojej strony internetowej, skontaktujesz się ze mną, czy skorzystasz z którejś z usług oferowanych przeze mnie albo jesteś moim dostawcą. Będzie też o ciastkach, ale nie tych z kremem, tylko plikach cookies☺

Zatem zapraszamy do lektury!
Pamiętaj, że w razie jakichkolwiek wątpliwości co do niniejszej polityki prywatności, zanim zwrócisz się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prościej będzie zapytać mnie. Zwłaszcza, że Prezes jest bardzo zajęty;) i nie udziela informacji tak szybko, jak ja.

I. Co tu jest najważniejsze?

Ze względów formalnych uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w tym sławetnego RODO1 jest Sławomir Gęściak, zamieszkała przy ul. Osiedle Rzeczypospolitej 3/14, 63- 200 Jarocin, adres e-mail: [email protected], zwana dalej Nataya.
Kiedy zdecydujesz się skorzystać z moich usług, zanim przystąpie do pracy będe potrzebował Twoich danych osobowych. Ale nawet wówczas, gdy po prostu kontaktujesz się ze mną korzystając z adresu e- mail czy telefonicznie to udostępniasz mi swoje dane. Wiem, jak cenne są dane osobowe, dlatego gwarantuje Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, nikomu ich nie sprzedam, a udostępnie je tylko wtedy i w takim tylko zakresie, w jakim będzie to niezbędne albo celowe dla zapewnienia najwyższej jakości świadczonych przez nas usług albo w przypadkach określonych przepisami.
RODO zapewnia Ci całą litanię uprawnień w związku z tym, że przetwarzam Twoje dane. Wszystkie respektuje, o ile tylko jest to możliwe. Co do szczegółów, czytaj poniżej. W celu realizacji swoich uprawnień, zapraszamy do kontaktu:
mailowo: [email protected]
drogą telefoniczną: +48 577 21 33 21
Oferujemy Ci możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, tj. udostępniania
treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcji profilu. Skutkuje to możliwością zastosowania plików cookies administratorów serwisów społecznościowych, chodzi o Facebook, Instagram i YouTube.
Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, służących zbieraniu informacji na temat Twojej aktywności na naszej stronie. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC.
Korzystamy także z Facebook Pixel – narzędzia marketingowego służącego do adresowania do Ciebie spersonalizowanych reklam w serwisie Facebook. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook.
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych, dalej „RODO”).

Umieszczam na stronie materiały wideo z serwisu YouTube. W związku z tym używane są pliki cookies firmy Google LLC. Pliki te instalowane są dopiero z chwilą uruchomienia materiału wideo pierwotnie osadzonego w serwisie YouTube.
W celu prawidłowego funkcjonowania serwisu używam własnych plików cookies.
Jeżeli potrzebujesz więcej informacji, zachęcam do czytania dalej.

 

II. Zasady przetwarzania danych osobowych.

Oświadczam, że dokładam należytej staranności dla ochrony przysługujących Ci praw i wolności w zw. z tym, że przetwarzam Twoje dane. Zapewniam przy tym, że Twoje dane są przetwarzane:

Zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Ciebie – „zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”;
W konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie są przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami – ,,ograniczenie celu”;
Adekwatnie, stosownie oraz w sposób ograniczony do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane – „minimalizacja danych”;
Prawidłowo, a w razie potrzeby dane osobowe są uaktualniane – „prawidłowość”;
W formie umożliwiającej identyfikację Ciebie przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane – „ograniczenie
przechowywania”;
W sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym
ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych – „integralność i poufność”.
III. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

1. Twoje dane przetwarzane są w celu:
a) realizowania przez nas działań marketingowych, w tym świadczenia usług

drogą elektroniczną;
b) nawiązywania kontaktu;
c) nawiązywania i utrzymywania relacji handlowych.

Twoje dane mogą być przetwarzane także:
a) w celu ewentualnej obsługi reklamacji i innych roszczeń, tj. ustalenia,
dochodzenia i obrony przed roszczeniami wynikającymi z prowadzonej przeze mnie
działalności gospodarczej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
b) w związku z koniecznością wystawiania i przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz
przepisów o rachunkowości i podatkowych.
Działania marketingowe prowadzone poprzez wysyłanie informacji o
promocjach, nowościach, aktualnościach na podstawie Państwa zgody – art. 6 ust. 1 lit. a, choć nie jest wykluczone realizowanie działań promocyjnych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Jeżeli nawiążesz ze mną kontakt, np. korzystając z moich adresów mailowych dostępnych na stronie internetowej udostępniasz nam swój adres e- mail, a przy tym możliwe, że również inne swoje dane osobowe (sam o tym decydujesz). W takim przypadku Twoje dane będą przetwarzane w celu kontaktu z Tobą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, bowiem nawiązując z nami kontakt wyrażasz
tym samym zgodę na przetwarzanie. Natomiast po zakończeniu kontaktu podstawą dalszego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdyż archiwizacja korespondencji w celu wykazania jej treści w przyszłości jest naszym usprawiedliwionym celem.

5. W przypadku, gdy przedłożysz mi ofertę współpracy albo to ja zwrócę się do Ciebie z propozycją nawiązania relacji handlowych, podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 pkt b lub f RODO.

IV. Zakres przetwarzanych danych osobowych, czyli jakie dane przetwarzamy?

To dobre miejsce, by przypomnieć, że przetwarzam wyłącznie takie dane, które są

niezbędne do zrealizowania celu, ze względu na który zostały zebrane zaś w szerszym

zakresie tylko wówczas, gdy zobowiązują mnie do tego przepisy prawa.

1. W celu prowadzenia działań marketingowych przetwarzam wyłącznie nr telefonu

i adres e- mail.

W przypadku nawiązywania relacji handlowych przetwarzam dane kontaktowe: imię, nazwisko, nr telefonu i adres e- mail oraz firmę.
Dane przetwarzane w zakresie kontaktu obejmują Twój adres e- mail oraz inne dane, które ewentualnie podasz nam na swój temat.
Ponadto możemy przetwarzać inne kategorie danych wymaganych przepisami, np. nr NIP, jeśli poprosisz mnie o fakturę VAT dla przedsiębiorcy.
V. Okres przetwarzania danych osobowych.

Jeżeli przetwarzam dane na podstawie Twojej zgody to dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, zaś w pozostałych przypadkach – tylko do czasu niezbędnego do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane.
Jeżeli prowadzę działania marketingowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f dane będą przetwarzane do czasu niezbędnego do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane, chyba że wcześniej złożysz sprzeciw, o którym mowa w art. 21 RODO.
Dane przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami wynikającymi z prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej przetwarzane będą do chwili przedawnienia roszczeń, zgodnie z przepisami prawa.
Dane przetwarzane w związku z koniecznością wystawiania i przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych przetwarzane będą w okresie 5 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym dokonano operacji, chyba że przepisy określające okres przechowywania danych w tym celu ulegną zmianie.
Dane przetwarzane w celu wykonania umowy przetwarzane będą do czasu jej wykonania, zaś przetwarzane w celu nawiązania relacji handlowych – do zawarcia umowy.
VI. Skąd pozyskuje dane osobowe?

Dane osobowe pozyskuje bezpośrednio od Ciebie – udostępniasz je nam inicjując kontakt. Jedynie w przypadku przetwarzania danych w celu nawiązania relacji handlowych możemy pozyskiwać dane ze źródeł powszechnie dostępnych bądź od podmiotu, który występuje w Twoim imieniu.

VII. Komu udostępniam dane osobowe?

Dostęp do Twoich danych osobowych mogą mieć:

Pracownicy i współpracownicy nataya.pl, na podstawie stosownego upoważnienia;
Podmioty, z którymi współpracujemy i którym powierzyliśmy Twoje dane w celu
zapewnienia najwyższej jakości usług. Chodzi o dostawców usług IT i hostingowych, prawnych oraz księgowych. Podmioty te przetwarzają Twoje dane osobowe w naszym imieniu i wyłącznie w celach określonych w niniejszym dokumencie;
Inne podmioty, w szczególności organy administracji państwowej, wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami prawa.
VIII. Jakie uprawnienia przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych?

Przede wszystkim informujemy, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów określonych w tym dokumencie.
Informuję również, że żadne Twoje dane osobowe nie są przetwarzane w procesach automatycznego podejmowania decyzji (profilowanie).
Nie mogę pominąć i tego, że masz prawo:
a) Dostępu do swoich danych, na podstawie art. 15 RODO;
b) Do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 RODO;
c) Do żądania usunięcia danych, tj. słynne „prawo do bycia zapomnianym”. Miej
jednak na względzie, że to uprawnienie nie ma charakteru bezwzględnego, bo przysługuje w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1, z uwzględnieniem wyjątków określonych w art. 17 ust. 3 RODO;
d) Do ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO; a także do
e) przeniesienia danych do innego administratora, ale tylko w przypadkach określonych w art. 20 RODO.
Na Twój wniosek dostarczymy Ci kopię Twoich danych, przy czym każdą kolejną kopię, o którą zwrócisz się do nas dostarczymy po pobraniu rozsądnej opłaty.
Masz także prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych w każdym czasie. Wiedz jednak, że nie będzie miało to wpływu na prawidłowość przetwarzania przed wycofaniem zgody.
Informujemy także, że niezależnie od wszystkich ww. uprawnień, przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f. Zatem jeżeli podstawa przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes. W takim przypadku nie będę mógł przetwarzać Twoich danych osobowych na ww. podstawie, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, nadrzędnych wobec Twoich interesów, czy praw i wolności, lub podstaw do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń. Jeśli jednak Twój sprzeciw będzie dotyczył przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego, będzie dla nas bezwzględnie wiążący.
W celu skorzystania z któregokolwiek z ww. uprawnień, skontaktuj się z nami:
mailowo: [email protected]
drogą telefoniczną: +48 577 21 33 21

8. Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla mnie bardzo ważne. Jeżeli jednak uznasz, że przetwarzając dane osobowe naruszam przepisy RODO, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. Pliki cookies i inne podobne technologie.

Cookies, ciastka, ale co to w ogóle jest? ☺
Na tej stronie, podobnie zresztą, jak niemal na każdej innej stronie internetowej używam plików cookies.

Cookies to niewielkie informacje składające się szeregu liter i cyfr. Ułatwiają życie użytkownika m.in. umożliwiając zapamiętywanie jego preferencji i personalizowanie stron internetowych. Nie są niebezpieczne, nie modyfikują ustawień konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, czyli komputerach, smartfonach czy tabletach, nie wpływają na oprogramowanie zainstalowane na tych urządzeniach ani nie mogą być wykorzystywane do przenoszenia wirusów. Co ważne, mogą być wyłączone w całości albo w części przez użytkownika z poziomu ustawień przeglądarki internetowej.

Zwykle wyróżnia się cookies sesyjne, które są automatycznie usuwane wraz z zamknięciem przeglądarki internetowej oraz trwałe (stałe) cookies, które pozostają w pamięci przeglądarki przez dłuższy czas, także po jej zamknięciu.
Warto również wiedzieć o podziale ciastek na cookies własne i podmiotów trzecich. Te pierwsze instalowane są na urządzeniu końcowym użytkownika przez administratora danej strony i przez niego mogą być odczytywane. Natomiast cookies podmiotów trzecich odczytywane są przez systemy teleinformatyczne owych podmiotów trzecich, z wyłączeniem administratora danego serwisu internetowego.

Skoro już wiesz, o co chodzi z tymi cookies to informuję, że:

Administratorem serwisu internetowego prowadzonego pod adresem
www.nataya.pl jest Sławomir Gęściak To ja umieszczam na Twoim urządzeniu końcowym
pliki cookies własne i to ja moge je odczytywać.
Informuję, że nie zbieram w sposób automatyczny żadnych danych, także
niebędących danymi osobowymi, inaczej, niż właśnie poprzez „ciastka”.
Podczas pierwszej obecności w serwisie wyświetlam Ci informację o stosowaniu plików cookies zachęcając Cię w ten sposób do świadomego podjęcia decyzji w
kwestii ustawień cookies.
W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę
internetową, której korzystasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
Internet Explorer Chrome
Safari
Firefox
Opera
Android
Safari (iOS) Windows Phone Blackberry
5. Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień cookies oznacza to, że akceptujesz domyśle ustawienia Twojej przeglądarki. Zastrzegamy przy tym, że wyłączenie obsługi

plików cookies może utrudnić, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie z naszego serwisu oraz innych stron internetowych.

X Pliki cookies podmiotów trzecich

1. PlikicookiesGoogleAnalytics.

1.1 Jak wspomniano na wstępie, korzystamy z narzędzia Google Analytics
zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA w celu tworzeniu statystyk i ich analizy zmierzającej do optymalizacji naszej strony internetowej.
1.2 Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o tym, jak korzystasz z naszej strony internetowej. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.
1.3 Aktywowałem anonimizację adresu IP użytkownika naszej strony, dzięki czemu Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google, wg zapewnień firmy Google LLC.
1.4 Dla Twojej informacji zwróć uwagę, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, gdzie RODO, ani inne regulacje Unii Europejskiej nie działają. Tym niemniej, chcąc legalnie działać w krejach Unii Europejskiej, w tym w Polsce, Google LLC przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.
1.5 Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie ze strony Stowarzyszenia przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
2. Pliki cookies Facebook- Pixel Facebook.

2.1 Korzystamy z narzędzi marketingowych oferowanych przez serwis Facebook i
firmę Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. W
ramach tych narzędzi adresujemy do Ciebie reklamy w serwisie Facebook.
2.2 Pixel Facebook’a w sposób automatyczny gromadzi informacje o tym, w jaki sposób korzystasz z naszej strony www odnośnie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do
serwera firmy Facebook Inc. w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.
2.3 Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na identyfikację Ciebie. Informujemy jednak, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są ode mnie zależne, a więcej informacji w tym zakresie poszukaj bezpośrednio w polityce prywatności: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z
poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi

ustawieniami prywatności.

Ponadto informuję, że wyświetlając moją stronę internetową, zawierającą
wtyczki zewnętrznych serwisów społecznościowych (Facebook, YouTube), Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (odpowiednio administrator Facebook lub administrator YouTube). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego administratora bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. W efekcie ww. administratorzy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego administratora czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności poszczególnych, zewnętrznych administratorów. Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na mojej stronie wyloguj się z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.
Logi serwera. Korzystanie z niniejszego serwisu, jak i z każdego innego, wiąże się z wysyłaniem zapytań do serwera, na którym hostingowana jest strona. Każde takie zapytanie zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in.: Twój adres IP, czas nadejścia zapytania i czas wysłania odpowiedzi, informacje o Twojej przeglądarce internetowej. Nie łączę tych danych z żadnymi Twoimi danymi osobowymi ani nie wykorzystuje ich do identyfikacji jakichkolwiek osób. www strona